tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork
nazwa beneficjenta:
GMINA KLUCZBORK
województwo:
powiat:
opolskie
kluczborski
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie:
9.1. Rozwój edukacji
poddziałanie:
9.1.1. Wsparcie kształcenia ogólnego
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
887 371.87 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
754 265.23 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
W ramach realizacji projektu w okresie 15.10.2018-15.12.2019 podniesione zostaną kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy ucz. i uczennic szkół podstawowych: nr 1, 2, 5 w Kluczborku i w szk. położonych na ter. gminy w miejscowościach: Bąków, Bogacica, Kujakowice D. i Kuniów. Zgodnie z istniejącymi wskazaniami w dziedzinie oświaty nasi ucz. rozwiną swoje umiejętności z matematyki, TIK, przedmiotów przyrodniczych i j. angielskiego oraz umiejętności uniwersalne związane z twórczym rozwiązywaniem problemów, innowacyjnością i strategią pracy w grupie. Zaplanowane w proj. formy wsparcia ściśle odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom oraz wyzwaniom współczesności. Zajęcia wyr.-dydaktyczne z matematyki i jęz. ang., wzmocnienie zainteresowań matematyką i językiem angielskim, szkolenia rozwijające kompetencje uczniów z zakresu przyrody (w formach pozalekc. i pozaszk.) oraz wdrożenie kadry szkół do korzystania z TIK, a w szczególności z e-podręcznika, jako nowoczesnej formy w nauczaniu przedm. mat-przyrodniczych i j. obcych zapewnią osiągnięcie oczekiwanych postępów. Dzięki zakupowi wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej nauczanie przyrody zostanie gruntownie zmodernizowane, oparte o metodę eksperymentu, badań i doświadczeń, a instalacja nowoczesnej infrastruktury sieciowej i zakup sprzętów TIK umożliwi wdrażanie zasad cyfrowej edukacji. Równocześnie nacisk w projekcie jest położony na wspieranie uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz będących w gorszej sytuacji. Indywidualizacja pracy z uczniem, dostosowanie wymagań, metod i form pracy, objęcie specjalistyczną pomocą ped.-psychologiczną umożliwi osiągnięcie większej spójności społecznej i wyrówna szanse w przyszłej rywalizacji na rynku pracy. Wsparcie proj. kierowane do nauczycieli jest ściśle uzależnione od potrzeb uczniów i w efekcie ma się przełożyć na lepszą sytuację ucznia. Nabycie dodatkowych kompetencji przez nauczycieli wynika ze zdiagnozowanych potrzeb szkół objętych projektem.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska