tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy
nazwa beneficjenta:
MIASTO SULEJÓWEK
województwo:
powiat:
mazowieckie
miński
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
poddziałanie:
10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
2 791 505.61 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 233 204.49 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem głównym projektu jest rozwinięcie łącznie u 762 uczniów i 795 uczennic 3 SP, 3 GIM i 1 ZSP, w tym u dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 3 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, ICT, językowych) oraz 4 powiązanych z nimi postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze, w terminie do dnia 31.08.2019 r. W ramach projektu zaplanowano m.in.: realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, realizację kółek zainteresowań, warsztatów i zajęć organizowanych poza lekcjami, wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych z lat 2007 – 2013 POKL, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Grupę docelową stanowi 1557 uczniów wszystkich sulejóweckich szkół, w tym 795 uczennic i 762 uczniów SP nr 1 (SP i oddziały GIM), SP nr 2 z oddziałami integracyjnymi (SP i oddziały GIM), SP nr 3, SP nr 4 (oddziały GIM i SP) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Projekt jest skierowany do grupy docelowej z obszaru ZIT WOF i będzie realizowany na terenie Miasta Sulejówek w latach szkolnych 17/18 i 18/19. Wsparcie w ramach projektu obejmuje wyłącznie szkoły, których wyniki z ostatnich egzaminów zewnętrznych są na poziomie niższym niż średnia szkół zlokalizowanych na terenie ZIT WOF. Zakres proponowanego w projekcie wsparcia jest zgodny z przeprowadzoną przez SP1 i GIM1, SP2 i GIM3, SP3, GIM2 oraz ZSP diagnozą potrzeb w/w szkół zatwierdzoną przez organ prowadzący Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sulejówek z dn. 16 marca br. Diagnoza problemu została oparta na analizie danych zastanych i badaniu ankietowym przeprowadzonym w okresie od 27 lutego do 7 marca br. Podczas badania wykorzystano następujące metody badawcze: wywiad, analiza danych, ankieta

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska