tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Żłobek Akademia Małej Pszczółki
nazwa beneficjenta:
ANETA DĄBKOWSKA AKADEMIA MAŁEJ PSZCZÓŁKI
województwo:
powiat:
mazowieckie
m.st. Warszawa
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
poddziałanie:
8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
408 297.50 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
326 638.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 22 os.(17K+5M) z terenu ZIT WOF,sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 22 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w nowym żłobku w W-wie - dzielnicy Białołęka w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018. W ramach projektu umożliwiony zostanie powrót na r.pracy os.z GD, tj.15os.powracających na r.pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich spraw.op.nad dziećmi do l.3 (80% znajdzie zatrudnienie) i 7os. pozostających bez zatrudnienia i spraw.opiekę nad dz.do l.3 (z czego 80% powróci na r.pracy); Przyjęta ilość osób jest realna do zrekrutowania przez Wnioskodawcę z uwagi na dośw.w prowadzeniu obecnie żłobka dla 15 os., z ofertą indywidualnej diety dziecka. Znajomość probl.i potrzeb GD oraz skalę zapotrzebowania (oczekujące na liście rezerwowej osoby, kilka zapytań w miesiącu o miejsce w żłobku, zwłaszcza dla dzieci potrzebujących specyficznego żywienia). Na każdym etapie realizacji, tworzenie żł.będzie przebiegało zgodnie z USTAWĄ z4.02.2011r.o opiece(..);ROZPORZĄDZENIAMI MPiPS z25.03.2011r.w spr.zakresu progr.szkoleń dla(…)oraz z 10.07.2014 r.w spr.wymagań lokalowych(…) Zadania w projekcie:: Zad.1=dostos.pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymog.bud.,sanitarno-hig., bezpiecz.p.poż.i zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; Zad.2=zakup wyposażenia (meble,zabawki,pomoce, sprzętu,plac zabaw;Zad.3= prowadzenie opieki,tj.:koszty personelu, ponoszenie opłat stałych za lokal, etc P.wpisuje się wCel szczeg.Priorytetu inwest.8iv i przyczyni się do wzrostu równości KiM w dostępie do zatrudnienia, rozw.kariery, godzenia życia zaw.i pryw.i promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę. W proj.przestrzegana będze zasada równ.szans m.in.pod wzgl.płci, wieku,pochodzenia i niedyskryminacji. Dostępność wszystkich produktów i usług projektowych. Projekt SPEŁNIA KRYTERIA ZIT WOF-opis w C2.1.2 i premiujące nr.2,3,4,5. Okres trwałości ponad 30 m-cy (łącznie 15+22 miejsc op.)

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska