tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów
nazwa beneficjenta:
GMINA BRWINÓW
województwo:
powiat:
mazowieckie
pruszkowski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
6 437 256.07 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
4 842 593.80 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Głównym celem projektu jest budowa niskoemisyjnej sieci infrastruktury rowerowej usprawniającej komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Gminy Brwinów. Będzie on realizowany na terenie Gminy Brwinów należącej do ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego jednakże jego oddziaływanie jest dużo szersze (zał. 11). Z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Brwinów, ale i okolicznych gmin, w szczególności miasta Podkowa Leśna. Projekt polegał będzie na budowie i przebudowie 10 odcinków dróg rowerowych w tym ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 5,54 km powiązanych z istniejącymi drogami rowerowymi (zał. 11) wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. odwodnieniem, przejściami dla pieszych, chodnikami, punktami odpoczynku (stojaki na rowery, wiaty rowerowe, ławki, kosze na śmieci) i obsługi serwisowej konieczną do realizacji celów projektu i nie stanowiącą dominującego elementu projektu zarówno pod względem kosztowym, jak i rzeczowym. Asfaltowe drogi rowerowe powstaną wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich a dobór ogólnodostępnych i stosowanych na szeroką skalę technologii gwarantuje wykonalność techniczną i technologiczną projektu. Za utrzymanie powstałej w ramach projektu infrastruktury odpowiedzialna będzie Gmina Brwinów. Dobra kondycja finansowa Gminy Brwinów pozwala na realizację projektu oraz gwarantuje utrzymanie jego trwałości. Inwestycja będzie prowadzona w systemie „projektuj i buduj” wraz z pozyskaniem koniecznych opinii, pozwoleń oraz decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca posiadający odpowiednie zaplecze techniczne oraz doświadczenie w projektowaniu i budowie dróg rowerowych zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Realizacja projektu zostanie objęta nadzorem inwestorskim. W ramach inwestycji zaplanowano wykup gruntów w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska