tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno
nazwa beneficjenta:
GMINA PIASECZNO
województwo:
powiat:
mazowieckie
piaseczyński
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
13 323 644.74 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
10 506 161.30 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Proj. zakłada stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej na terenie gmin Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno, celem jest przesunięcie międzygałęziowego ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej. Działania mają charakter naprawczy i zapobiegawczy pogarszaniu się stanu powietrza. Proj. przewiduje wyznaczenie 16 tras rowerowych o łącznej dł. ok. 86,78 km, w tym 78,296 km nowoprojektowanych (tj. oznakowanych w ciągu istniejących jezdni lub wybudowanych). Zostały zlokalizowane w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i inn.. Realizacja proj. obejmuje: - Wytyczenie tras rower. o znaczeniu komunikacyjnym: głównych i łącznikowych, - Budowę: dróg dla rowerów, dróg dla rowerów i pieszych, pasów rowerowych, kontrapasów, - Inne roboty budowl.:zapewnią ciągłość i spójność poszczególnych tras, umożliwią bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów i pozostałych uczestników ruchu, łączące kluczowe cele podróży tj: obiekty użyteczności publ., dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, etc., - Oznakowanie tras rower., - Budowa i montaż podst. infrastruktury towarz., tj. stojaków na rowery, stacji naprawczych, inn. urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezp. przejazdu po drogach dla rowerów oraz integrujących wzajemnie różne środki transp., - Budowę lub przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury tow. w tym: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia, wodociągu, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych i inn. w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji tras rowerowych, - Przebudowę odc. dróg z odwodnieniem; skrzyżowań w tym z sygnalizacją świetlną, chodników, przejść dla pieszych, parkingów, miejsc postojowych, elementów układu drogowego, - Prace przygotowawcze tj. wycinkę drzew, oczyszczenie terenu, prace ziemne i inn. - Budowę, przebudowę wiat przystankowych, masztów reklamowych, ogrodzeń, elementów małej architektury w zakr. niezbędnym do realiz

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska