tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rewitalizacja
tytuł projektu:
REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 7,5 HA OGRANICZONY ULICAMI: WSCHODNIĄ, REWOLUCJI 1905 R., KILIŃSKIEGO, JARACZA WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC.
nazwa beneficjenta:
MIASTO ŁÓDŹ
województwo:
powiat:
łódzkie
m. Łódź
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
poddziałanie:
6.3.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
dziedzina:
rewitalizacja
wartość projektu:
228 953 559.67 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
101 218 478.79 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców - Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej - Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej - Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu Zakres został podzielony na zadania obejmujące: Zad. 1. Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich) Zad. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu) Zad. 3. Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych Zad. 4. Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac budowlanych) Zad. 5. Zarządzanie projektem (pozostałe działania administracyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu, takie jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania administracyjne związane z obsługą Projektu) Użytkownikami projektu będą: - UMŁ - Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu - Mieszkańcy obszaru Projektu 1 - Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska