tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Równi na rynku pracy - EFS
nazwa beneficjenta:
KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
województwa:
powiat:
mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie:
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
poddziałanie:
1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
dziedzina:
brak
wartość projektu:
32 215 601.25 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
27 844 257.64 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa sytuacji 2178 osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Wsparcie będzie się koncentrować na szkoleniach w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe. Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji w wyniku ukończenia kursów umiejętności podstawowych i treningów umiejętności społecznych. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy. Grupą docelową jest pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się i nieszkoląca młodzież z terenu 6 województw w kraju nieobjętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji. Wsparcie rozpocznie się od indywidualnego doradztwa zawod. i opracowania IPD. W I etapie realizacji projektu uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych – z doradcą zawod. i psychologiem. II etap zakłada, że uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji. Wsparcie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju szkolenia m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy kat. B. Wymienione formy wsparcia nie stanowią elementu obowiązkowego w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia danej osoby; uwzględnione zostaną tylko te, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Ostatnim etapem wsparcia będzie skierowanie uczestników na staże do zakładów pracy.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska